Disclaimer

 

Deze e-mail en alle bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en kunnen informatie bevatten die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Indien u niet de hierboven vermelde geadresseerde bent, is elke openbaarmaking, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik van deze mededeling verboden. Indien u deze communicatie per vergissing hebt ontvangen, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en deze e-mail te vernietigen.
E-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd veilig of vrij van fouten te zijn, aangezien informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren of vernietigd, te laat of onvolledig kan aankomen, of virussen kan bevatten. De afzender aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden in de inhoud van dit bericht, en is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade geleden door de gebruiker, die het gevolg zijn van e-mailverzending.


 

This e-mail and any attached files are confidential and may contain information which is protected by intellectual property rights. If you are not the addressee named above any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is prohibited. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.