Privacyverklaring Sarco Packaging B.V.

 

Sarco Packaging B.V., een in Nederland geregistreerde onderneming met KVK registratienummer 30235348, gevestigd aan Rondgang 21, 5311 PB Gameren, is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht.

Deze privacyverklaring vertelt u over de informatie die Sarco Packaging B.V. verzamelt, hoe de informatie gebruik wordt en hoe u bepaalde informatie die wij mogelijk verzamelen kunt opvragen en corrigeren.

De handelswijze van Sarco Packaging B.V. is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 25 mei 2018 van kracht geworden is.

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
 2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 3. Bewaarperiode persoonsgegevens
 4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 6. Beveiliging persoonsgegevens
 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Sarco Packaging B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sarco Packaging B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sarcopackaging.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Om het zakelijk gebruik van onze website www.sarcopackaging.com te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.
Leadinfo gebruikt het IP-adres van de bezoeker om daarbij bedrijfsgegevens te verkrijgen uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Het IP-adres is onder de AVG een persoonsgegeven, en gebruik daarvan vereist een grondslag onder deze wet. De gebruikte grondslag is het “eigen gerechtvaardigd belang” (artikel 6 sub f AVG). Hierbij mag u zonder toestemming met persoonsgegevens werken mits dit een duidelijk belang dient en u rekening houdt met de privacy.

Marketing en analytics gelden als een duidelijk legitiem belang, en Leadinfo gebruikt slechts zeer beperkt persoonsgegevens. IP-adressen worden niet bewaard en uitsluitend de algemene zakelijke informatie van ondernemingen wordt verstrekt aan gebruikers. Daarmee is adequaat rekening gehouden met de privacy.

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sarco Packaging B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het opstellen van een offerte, inkoop- en/of verkooporder en facturen.
– Voor het opstellen van contracten en huurovereenkomsten.
– Om goederen en diensten bij u op te halen en/of af te leveren.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over onze diensten en producten.
– Een CV en/of sollicitatiebrief voor een mogelijke baan bij Sarco Packaging B.V.
– Sarco Packaging B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden die ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

 

 1. Bewaarperiode persoonsgegevens

Sarco Packaging B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast hanteren wij de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar zoals dit valt binnen de bewaarplicht voor de belastingdienst.

 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sarco Packaging B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sarco Packaging B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sarco Packaging B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sarcopackaging.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Sarco Packaging B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Sarco Packaging B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@sarcopackaging.com.

Sarco Packaging B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Wachtwoorden, fysieke en administratieve toegangscontroles tot data en servers.

 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Sarco Packaging B.V. behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het dient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van onze wijziging op de hoogte bent.